Algemene Reisvoorwaarden Stichting Telemark Nederland

Algemene Reisvoorwaarden Stichting Telemark Nederland (Versie 20150630)

De reisovereenkomst komt tot stand als er een schriftelijke toezegging is gedaan via E-mail. De deelnemer krijgt een mail retour als bevestiging van de boeking, met alle details die betrekking hebben op de georganiseerde reis. Omdat de reizen speciaal voor de groepen opgezet zijn, is geen vast bedrag als aanbetaling aan te geven, maar zal meestal ongeveer 30% van de reissom zijn. De aanbetaling dekt de kosten voor het organiseren van de reis. Deze aanbetaling dient meteen na de boeking in Euro’s op het bankrekeningnummer van de organisator gestort te worden om de reservering definitief te maken, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt. 4 weken voor aanvang van de reis dient de volledige reissom betaald te zijn. Betaling van de reissom kan via overmaking op het bankrekeningnummer, of contant ter plaatse in euro’s of andere valuta, indien zodanig is afgesproken.

Annulering door deelnemer;

De volgende regeling bij annulering om geldige redenen door de deelnemer wordt gehanteerd;

* tot 4 weken voor vertrek wordt de volledige aanbetaling teruggegeven.

* van 4 tot 3 weken voor vertrek wordt 75% terugbetaald.

* van 3 tot 2 weken 50%

* van 2 tot 1 week 25%

* als de deelnemer binnen één week annuleert vervalt het recht op enige terugbetaling in verband met de gemaakte kosten voor het organiseren van het project. Geldige redenen van annuleren zijn redenen op medische gronden, of van die van directe relaties. Werk gerelateerde redenen kunnen door de organisator niet als geldige reden aangevoerd worden en dienen door de desbetreffende werkgever opgevangen te worden.

Deze regeling komt te vervallen als de opengevallen plaats(en) alsnog kunnen worden bezet door iemand, aangemeld door degene die annuleerde, tenzij de bij de uitvoering van de reis of expeditie betrokken dienstverleners hiertegen bezwaar maken of wanneer het onmogelijk is bepaalde formaliteiten voor het vertrek nog te regelen (bijvoorbeeld het aanvragen van een visum).

Annulering door organisator;

Alleen gewichtige redenen, die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de reis of de veiligheid van de deelnemer geven de organisator het recht de reis te annuleren. Uiteraard is de organisator verplicht dit tijdig aan de deelnemers mee te delen.

Bij annulering van de reis door de organisator wordt het volledige bedrag van aanbetaling of reissom terugbetaald.

Annulering tijdens de reis;

Als de reis om een gewichtige reden door de deelnemer tijdens de reis moet worden geannuleerd (bijvoorbeeld door een ernstige blessure waarbij op medisch advies onmiddellijke repatriëring noodzakelijk is), kan de deelnemer aanspraak maken op de annuleringsverzekering die door de deelnemer zelf afgesloten dient te worden. De meerkosten van de repatriëring e.d. zijn voor rekening van de deelnemer.

Reisdocumenten;

De deelnemer dient in het bezit te zijn van de vereiste geldige reisdocumenten zoals paspoort, visa, gezondheidspapieren of vaccinatiebewijzen voor de reisbestemming. De organisator kan de aspirant deelnemer op verzoek hierin adviseren en verwijzen naar de nodige instanties. Indien de deelnemer in deze nalatig is geweest, dan zijn de gevolgen voor zijn/haar rekening.

Algemeen;

De organisator behoudt zich het recht voor de reisroute, de gidsen of vervoermiddelen te veranderen als dringende redenen daartoe aanleiding geven. Tevens kan de organisator de reisbestemming veranderen als daar geldige redenen voor zijn. Dit kan zijn; de veiligheid van de deelnemer of, zoals bij winterreizen de sneeuwkwaliteit het uiteindelijke product teveel nadelig zal beïnvloeden. Met de deelnemer wordt van te voren overlegd over het mogelijk veranderen van de reisbestemming. Eventuele meerkosten komen, tenzij anders afgesproken, voor rekening van de deelnemer.

Uitsluitingen;

De organisator of reisleiding heeft het recht deelnemers uit te sluiten van de reis of van verdere deelname aan de reis als naar zijn/haar mening zich geestelijke en/of lichamelijke gebreken openbaren, die de voortzetting van de reis bemoeilijken of dreigen te bemoeilijken. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor de deelnemer zelf.

Aansprakelijkheid;

Avontuurlijke programma’s als deze kunnen niet gemaakt worden op een van te voren te garanderen dag-tot-dagschema. De organisator garandeert wel dat onder de gegeven omstandigheden alles, wat in redelijkheid en billijkheid verwacht kan worden, gedaan wordt om de deelnemer te geven waarvoor hij heeft betaald. Bij de beoordeling van een bepaald voorval dient rekening gehouden te worden met de context (land, cultuur, weersomstandigheden, e.d.) waarbinnen dit voorval plaatsvond.

De organisator is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal, letsel of enige andere schade welke aan de deelnemer wordt berokkend, voor zover de deelnemer zelf schuld heeft, of de organisator redelijkerwijs geen schuld kan worden toegerekend.

De organisator is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm ook die het gevolg zijn van overmacht (veranderde vluchtschema’s, vermiste bagage, stakingen, burgeroorlogen, natuurrampen, e.d.) of voor schade veroorzaakt door het falen van mechanische of elektronische apparatuur zoals auto’s, buitenboordmotoren of vliegtuigen, 2mband of GSM communicatie apparatuur, of GPS navigatie apparatuur (tenzij de organisator nalatig onderhoud is te verwijten). Extra kosten voor het eventueel extra moeten charteren van een vliegtuig of helikopter voor redding of terugreis worden door de deelnemer betaald (of zijn/haar verzekering).

Verzekering;

De deelnemer is verplicht een afdoende (op grond van de gegeven reisinformatie) reisverzekering af te sluiten.